(415) 927.2273

By the Bay Health

Non-Discrimination Notice

By the Bay Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Discrimination is Against the Law

By the Bay Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.
By the Bay Health:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Robertina Szolarova, Chief Administrative Officer.

If you believe that By the Bay Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Robertina Szolarova, Chief Administrative Officer
17 E. Sir Francis Drake Blvd.
Larkspur CA 94939

(415) 927-2273
TDD: 711 (California Relay Service)
Fax: (888) 204-4081
Email: info@bythebayhealth.org.

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Robertina Szolarova, Chief Administrative Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Spanish- ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (415) 927.2273, (TDD 711).

Chinese (Mandarin or Cantonese)- 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (415) 927.2273, (TDD 711).

Tagalog- PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (415) 927.2273, (TDD 711).

Vietnamese- CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (415) 927.2273, (TDD 711).

Korean- 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (415) 927-2273, (TDD 711). 번으로 전화해 주십시오.

Armenian- ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (415) 927.2273, (TDD 711).

Persian- ھجوت :رگا ھب نابز یسراف وگتفگ م ینکی،د ھستیتلا نابز یتروصب اریناگ ارب یامش مھارف م یدشاب .اب (415) 927.2273, (TDD 711).تماس بگیرید

Japanese- 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(415) 927.2273, (TDD 711). まで、お電話にてご連絡ください。

Russian- ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (415) 927.2273, (телетайп TDD 711).

Hindi- ध्यान द????: य????द आप ????हदी बोलते ह ????तो आपके िलए मुफ्त म???? भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। (415) 927.2273, (TDD 711). पर कॉल कर।

Arabic- مقر) TDD 711 مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم . (415) 927.2273 :مكبلاو مصلا فتاھ

Hmong- LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (415) 927.2273, (TDD 711).

Laotian- ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (415) 927.2273, (TDD 711).

French- ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (415) 927.2273, (TDD 711).